Projekty własne


Realizujemy także projekty własne, do tej pory udało się zrealizować :

 

  • W 2007 roku PWC w ramach umowy z Narodowym Centrum Kultury i w ramach Programu Rozwój Inicjatyw Lokalnych zrealizowało program „Przez kulturę do wnętrza osobowości młodego człowieka” – warsztaty artystyczne i zajęcia terapeutyczne dla młodych ludzi. Cele programu to: zdobycie wiedzy, umiejętności plastycznych i artystycznych; kształtowanie wrażliwości na kulturę i tradycję lokalną; kształtowanie aktywnych postaw społecznych (wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka) i obywatelskich; praktyczne wykorzystanie przez wolontariuszy zdobytych umiejętności w czasie zajęć terapeutycznych z osobami niepełnosprawnymi. Podczas realizacji programu odbyły się warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty terapeutyczne dla niepełnosprawnych.

 

  • W celu realizacji hasła „Lokalna kultura i tradycja w mojej miejscowości” zorganizowano wycieczkę po Sanoku, zwiedzanie zabytków kultury sakralnej, Muzeum Historycznego, Skansenu, przejścia ulicami miasta, spacer na taras widokowy w parku miejskim. Wykonane zadania z udziałem 100 osób posłużyły integracji dwóch środowisk – wolontariuszy i osób niepełnosprawnych. Efektem wizualnych działań był folder, zawierający ideę programu i podjęte działania. Prowadzone działania zostały zaprezentowane przez lokalne media. Realizacja programu przyczyniała się do realizacji idei – wychowania przez kulturę i rozbudzenia, pogłębienia miłości do naszej małej Ojczyzny.

 

  • W 2009 roku PCW zrealizowało Program „Szerzenie idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej żyjącej w rodzinach z problemem alkoholowym i przemocą domową”. Zadania programowe dotyczyły zajęć w warsztatach Terapii Zajęciowej i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sanoku oraz wizyt w Hospicjum. Zostały zorganizowane wyjścia na basen, wycieczki do Skansenu, Muzeum Historycznego i Ośrodka „Caritas” w Zboiskach. Odbyły się spotkania z księdzem i psychologiem. Zwięczeniem programu było powstanie internetowego „Klubu Wolontariusza”. Wizualnym dokumentem stał się folder związany z tematyką programu. Dzięki zorganizowanemu programowi wolontariusze pogłębili wiedze z zakresu problemów rodzin dotkniętych nałogiem alkoholizmu, uświadomili sobie możliwości własnych działań w zakresie pomocy osobom z rodzin dotkniętych patologią. W realizacji zadań niezwykle efektywne okazały się spotkania z księdzem i psychologiem. Ważnym elementem terapii wobec osób dotkniętych skutkami nałogu były zajęcia stanowiące odskocznię od smutnej rzeczywistości. Wyjścia na zajęcia na basenie, wycieczki do Muzeum Historycznego, do Skansenu, wycieczka do Zboisk stworzyły możliwości: interesującej formy spędzania wolnego czasu, poznania kultury, sztuki, zapoznania się z dziełami lokalnych muzeów, a także sposobność do integracji z osobami różnymi pod względem pokoleniowym – młodzież i osoby starsze – Słuchacze uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

  • W 2013 roku PCW zrealizował projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie". Miał on na celu propagowanie miasta Sanoka, jego piękna, dóbr i talentu mieszkanców. Projekt przybrał formę konkursu malarsko-fotograficznego przedstawiającego naszą okolice. Stworzyło to nie tylko możliwość ukazania wyjątkowości jaką cechuje się nasze miasto ale przede wszystkim zwrócenia uwagi na Sanockie talenty, i te młode i te dojrzałe. W projekcie wzięli udział uczniowie Sanockim szkół oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Dzięki realizacji wymienionych zadań wolontariat stała się zjawiskiem rozpoznawalnym i cenionym. Osoby ze środowisk patologicznych poznały możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów. Spędzanie czasu w sposób interesujący i efektywny pozwoliło na wyrobienie postaw asertywności, samodzielności w rozwiązywaniu problemów rodzinnych; umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami starszymi; kształtowanie wartościowych postaw moralno-etycznych. Program został sfinansowany przez regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Rzeszowie.

y>